Vad är ett lyftbord?

Lyftbord används för att lyfta material upp till lämplig höjd för en arbetsprocess. De kan vara fasta eller transportabla. Laddningen förflyttas normalt hydrauliskt antingen direkt av en eller flera hydraulpump eller indirekt genom saxarmarna. Ett annat sätt att använda ett lyftbord är via fasta plattformar eller hissar där lyftbordet lyfter material eller individer från en nivå till en annan.

Dessutom kan lyftbord användas som en del av arbetsplatsens inredning, så medarbetarnas arbetsmiljö optimeras.

Lyftbord används också i stor utsträckning hos bilhandlare, där lyftbordet lyfter bilar från entreplan till första våningen, precis som lyftbordet också klarar uppgiften att lyfta en pall med papper från trottoaren upp till tryckeriet på första våningen. Automatiska parkeringsgarage där bilarna automatiskt placeras för kunder är likaså en möjlighet med hjälp av ett lyftbord.

Lyftbord ska uppfylla bestämmelserna i hälso- och säkerhetslagstiftningen för tekniska hjälpmedel. Alla JEMA LIFT lyftbord uppfyller detta.


Hur underhåller man ett lyftbord?

Lyftbord ska inspekteras och underhållas så att de alltid är i gott skick. JEMA LIFTS instruktioner ska följas (medföljer lyftbordet - och kan med fördel förvaras nära lyftbordet så att det är lättillgängligt för användaren).

För lyftbord som är mekaniskt drivna ska en huvudbesiktning utföras minst var 12:e månad av leverantören eller annan expert. Självklart är et möjligt att be JEMA LIFT om att utföra de lagstadgade besiktningarna åt dig.

Varje dag före idrifttagning ska användaren av ett lyftbord kontrollera att bordets säkerhetsfunktioner fungerar korrekt och att det inte finns några synliga defekter.

Vid underhåll, reparation eller rengöring under ett upphöjt bord måste bordet hållas säkert i upplyft läge med en säker låsanordning. Det måste skyltas om detta.

Ett lyftbord kan vara designat så att bordet kan fällas upp för enkelt underhåll och tillsyn. Ett sådant hopfällt bord måste hållas säkert i sitt öppna läge.


Vad ska du tänka på innan du beställer ett lyftbord?

Innan du väljer ditt lyftbord är det en bra idé att läsa instruktionerna här:

Lyftbord ska vara anordnade så att de kan användas, justeras och underhållas så att brukaren eller andra inte utsätts för fara. Lyftbordet ska vara försett med bruksanvisning och tydligt märkt med leverantörsinformation. I den utsträckning som behövs ska information från bruksanvisningen anges på lyftbordet.

Reglagen ska fungera på ett sådant sätt att rörelsen stannar omedelbart när reglaget släpps (dödmansknappsfunktion).

Reglagen måste vara placerade eller utformade så att oavsiktlig kollision förhindras. Till exempel måste tryckknappar vara fördröjda eller försedda med krage. Pedaler måste ha skydd.

Reglagens funktion ska anges med lättbegripliga symboler eller text på ett skandinaviskt språk.

Fasta lyftbord ska förses med ett eller flera nödstopp som stoppar alla funktioner.

Ett nödstopp ska vara synligt och lättillgängligt för drift och anordnat så att lyftbordet inte kan startas förrän det aktuella nödstoppet har återställts.

Transportabla lyftbord med hjul måste ha en broms eller annan låsanordning vid hjulen.

Ett transportabelt lyftbord för horisontell godstransport ska förses med ett fast handtag eller en hängare ca. 1 m över golvet och med ett fritt avstånd till kanten på det upphöjda bordet på minst 100 mm.

Bromsen eller låsanordningen för hjulen ska kunna manövreras av operatören i stående läge.

Bordets och chassits kanter ska målas med svart-gula eller röd-vita varningsränder.

Klämrisk mellan saxarmar måste förhindras enligt följande:

Avståndet från bordskanten och bottenramen till saxarmarna ska vara minst 50 mm. Avståndet mellan de enskilda armarna ska vara minst 30 mm.

Klämrisk under bordets nedre kant måste förebyggas enligt följande:

Antingen måste det finnas en avkänningslist hela vägen runt som vid beröring stoppar rörelsen innan avkänningslisten har nått sitt ändläge eller så måste det alltid finnas ett fritt utrymme under bordskanten på minst 120 mm. Lyftbordet ska vara tydligt märkt med högsta tillåtna belastning i kg.

Hur använder man ett lyftbord på ett ansvarsfullt sätt?

Användningen av lyftbord ska ske på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till vad lyftbordet i fråga är avsett för.

Vid användning ska lyftbordet stå på ett horisontellt, stadigt och hållbart underlag. Om den är fast ska den fästas ordentligt i marken. Om de är utrustade med hjul måste de bromsas eller på annat sätt blockeras ordentligt.

Godet ska placeras säkert på bordet så att det inte kan välta eller ramla ner och den högsta tillåtna lasten får inte överskridas. Denna belastning kan specificeras som SWL (Safe Working Load) eller WLL (Working Load Limit).

Horisontell transport av gods på lyftbord får endast ske med helt sänkt bord.

Vid horisontell transport får godset inte sticka ut utanför bordets kanter.

Säkerhetsdelar och annan skyddsutrustning får inte tas bort under användning.

Vid fasta lyftbord ska det säkerställas att avståndet på minst 0,5 meter upp till en höjd av 2,1 meter iakttas och att inget gods staplas runt lyftbordet närmare än 0,5 meter från de fria kanterna på lyftbordet. Om detta inte kan uppfyllas ska lyftbordets arbetsområde spärras av eller klämrisk motverkas på annat lika säkert sätt.

Ett verktyg ska tas ur bruk på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna så snart fel eller skador upptäcks på verktyget som kan leda till en olycka eller hälsorisk. Detsamma gäller när omständigheter uppstår som kan medföra att underlaget i redskapets arbetsområde inte är fast och hållbart eller att de drift-, övervaknings- eller kontrollorgan som redskapets säkerhet beror på inte fungerar som avsett.

Säkerhet:

Varje leverans (försäljning, uthyrning och utlåning) ska åtföljas av skriftliga instruktioner om drift, användning och underhåll. Driftinstruktionen ska ange hur lyftbordet manövreras på ett säkert sätt, även i samband med det allmänna underhållet, montering och demontering. Bruksanvisningen ska innehålla lyftbordets föreskrivna, förväntade användning samt onormala men förutsägbara användningar och användningssituationer. Om det finns användningsområden som inte rekommenderas ska dessa specificeras.

Bruksanvisningen ska alltid förvaras på eller nära lyftbordet. Om bruksanvisningen inte förvaras på lyftbordet ska det anges var bruksanvisningen förvaras.


Vad menas med min. höjd?

Minsta höjd är monteringshöjden för lyftbordet. Det vill säga höjden från botten till toppen när bordet är i lägsta position.
                                     


Vad betyder vandring?

Vandring är lyftbordets totala rörelse. Det vill säga den möjliga höjdskillnaden från lägsta till högsta position.

Vad är jämnt distribuerad last?

Ett lyftbords lyftkapacitet baseras på en fördelad belastning över hela bordsskivan. Om det finns en punkbelastning antingen i sidled eller längsgående, blir lyftbordets lyftkapacitet lägre. Ett lyftbord bär i regel 50 % belastning över halva bordsskivan på längden, medan det hanterar 1/3 del över ena halvan i sidled. Lyftkapaciteten för ett lyftbord får aldrig överskridas.

Kan jag höja lyftbordet snabbare?

Ja. Men det kräver oftast en större hydraulpump och motor. Ju större pump och motor, desto större flöde i hydrauliken och därmed högre höjningshastighet. Vid hastigheter över 0,1 meter per för det andra måste vanligtvis en form av variabel pump användas.


Tillverkar JEMA LIFT specialbeställda lyftbord?

Ja. JEMA LIFT kan leverera ett lyftbord för alla uppgifter. Specialbord byggs oftast av moduler från standardbord, men vi tillverkar även en hel del lyftbord som byggs 100% efter kundens behov. Vi är bra på kundspecifika lösningar, och det är inte så dyrt som du kanske tro.


Vad är ett dubbelt horisontellt lyftbord?

Mycket långa lyftbord med relativt låg lyfthöjd byggs vanligtvis av flera saxar i förlängning av varandra. Saxen är mekaniskt synkroniserad och lyfter därmed helt jämnt och stabilt på alla höjder.


Kan mitt lyftbord stå utomhus?

Ja. Som utgångspunkt är våra lackerade ytor starka och av hög kvalitet, men för bästa finish och hållbarhet vid utomhusbruk rekommenderar vi en galvaniserad lösning.


Kan ett lyftbord inkorporeras i ett helautomatiskt system?

Ja. Våra lyftbord används inom alla branscher och även ofta i helautomatiska system och anläggningar. Vår standardstyrning är förberedd med ingångar från PLC, så det är mycket enkelt att integrera ett lyftbord i ett annat system.


Hur stabilt är ett lyftbord?

Ett JEMA lyftbord är tillverkat av profilstålsarmar och med högkvalitativ hydraulik. Lyftbordet är därmed väldigt stabilt. Vid full belastning i förhållande till obelastad bör du dock räkna med att lyftbordet ger sig en aning. Det är vanligtvis cirka 1-2 cm.


Vilka är reglerna för service?

Lyftbord omfattas av reglerna för lagstadgade besiktningar (AT-instruktion nr 2.3.0.2 från maj 1996 m.fl.). Normala lyftbord ska genomgå en service och besiktigas var 12:e månad. Gods- och personhissar ska göras flera gånger per. år. JEMA LIFT har en serviceavdelning och erbjuder denna tjänst i hela landet.