Följande försäljnings-, betalnings- och leveransvillkor gäller mellan köparen och JEMA LIFT. 

1. Erbjudanden
Alla erbjudanden är gratis - om inte annat anges. Leveranstider som anges i erbjudandet gäller med förbehåll för förändringar i leveranstiden från JEMA Lift A / S-leverantörer och för mellanliggande försäljning. 

2. Beställning

Varje order är ses som ett erbjudande från köparens sida och kräver orderbekräftelse från JEMA LIFT A/S. Eventuella invändningar mot avvikelser i orderbekräftelsen måste nå JEMA LIFT A/S senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. 

3. Leveransomfattning 

Leveransen inkluderar endast det som har specificerats i erbjudandet, respektive orderbekräftelsen, inklusive utrustning och eventuella serviceartiklar för senare leverans. 

4. Priser 

Priserna anges i svenska kronor ex moms och är listade som fasta priser. JEMA LIFT A/S har dock rätt att reglera priser som ett resultat av förändringar i tull, moms, valutakurser, skatter och liknande som äger rum vid leverans. Detsamma gäller extraordinära prisstigningar av råvaror på grund av externa händelser som inte kunde förutses innan beställningstillfället. 

5. Katalog, prislistor, etc. 

Kataloger, prislistor, bruksanvisningar bör endast användas för att skapa ett erbjudande. Priser, tekniska beskrivningar, data m.m. är således förutsättningslösa för säljaren. Köparen uppmanas därför att fråga om eventuella förändringar i samband med avtalet. 

6. Leverans 

När inget annat har kommit avtalats är priset baserat på frakt ex fabrik. Om JEMA LIFT A/S ska hantera sändningen efter köparens önskan, debiteras köparen för alla fraktkostnader. 

Vi sänder alla leveranser med Interfjord. Leveranstiden är 7-10 arbetsdagar.

7. Förseningar 

Köparen är vid sen leverans endast berättigad att häva köpet om förseningen uppgår mer än 30 dagar utöver det överenskomna leveransdatumet. Det är också ett villkor att köparen reklamerar omedelbart när den överenskomna leveranstiden har överskridits. Det är ett villkor för att kräva ersättning att JEMA LIFT A/S redan har varit medveten om att leveranstid inte kunde efterlevas. JEMA LIFT A/S antar inget ansvar för indirekta förluster som orsakas av sen leverans.
 

8. Force majeure 

Varje leverans sker med förbehåll till förseningar på grund av strejk eller lockout, krig, mobilisering, arbetsstopp, beslag, valutabegränsningar, transporthinder, brand, uppror och upplopp, försenad eller bristfällig leverans av material eller andra förhållanden som ligger utanför JEMA LIFT A/S rimliga kontroll. Dessa omständigheter ger endast ansvarsfrihet, om de inte kunde förutses när avtalet ingicks.
 

9. Ägarskap 

Säljaren behåller äganderätten till de sålda varorna tills hela köpeskillingen plus alla upplupna kostnader och ränta har erlagts.
 

10. Byta in varor

Om en använd vara ska bytas ut övergår risken till JEMA LIFT A/S först vid den fysiska leveransen av varan. Det är ägarens ansvar att återlämna den använda varan i samma skick som vid köptillfället. Underhåll och eventuella reparationskostnader fram till leverans står alltså ägaren för. Om det finns utestående skuld i det utbytta materialet är det ägarens ansvar att betala för dessa innan varan levereras tillbaka till JEMA LIFT A/S.
 

11. Betalning 

Om inget annat har avtalats är betalningsvillkoren netto kontant innan varorna skickas. Köparen har inte rätt att hålla inne betalning på grundval av motkrav av något slag.

12. Åtgärder och begränsning av ansvar 


För att reklamera en vara ska köparen reklamera inom "skälig tid" efter att felet har upptäckts. Om varan reklameras inom 2 månader från leveransdatum kommer reklamationen alltid att anses som inom skälig tid. Om reklamationen är berättigad kan du få varan reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller få ett avslag i priset, beroende på den konkreta situationen. Vid em berättigad reklamation återbetalar JEMA LIFT även dina (rimliga) returkostnader. Kom ihåg att spara kvitto för att kunna bli återbetald för returkostnaderna. Varan ska alltid skickas tillbaka på ett ansvarsfullt sätt. 

Vid reklamation ska varan skickas tillbaka till:

JEMA LIFT A/S

Gammel Færgevej 9A, Sahl,
8850 Bjerringbo
Danmark

Om brister konstateras ang. en vara inom 24 månader efter leverans (vid 8 timmars drift/dag) är säljaren skyldig och berättigad att åtgärda problemet eller bristerna så snart som möjligt. 
 
JEMA LIFT A/S innehar inga resekostnader och hotellvistelser i samband med besöket. För X-modell lyftbord för intensiv användning är perioden för service och reklamation 4 månader från leveransdatum, om inte annat skriftligen avtalats. För importbord av L-modell är denna period, om inte annat avtalats skriftligen, 4 månader från leveransdatum. Dessa bestämmelser gäller endast om JEMA LIFT A/S:s garantibestämmelser och service har efterlevs. Åtgärder och service sker i enlighet med bestämmelserna i NLM 94 (Allmänna villkor för leverans och installation av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige och inom dessa länder).
 

13. Retur

Köparen betalar eventuella kostnader förbundet med returneringen av beställningen. Därutöver tar JEMA LIFT ut ett returavdrag på 10% vid returneringar av standardlösningar. Produkter som är tillverkade efter köparens specifikationer är inte returnerbara. 

14. Ansvar för egendomsskada som orsakas av utrustningen (produktansvar)

Köparen ska hålla JEMA LIFT A/S skadeslös i den mån JEMA LIFT A/S ålägger tredje man ansvar för sådan skada och förlust som JEMA LIFT A/S inte är ansvarig gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna paragraf. 

JEMA LIFT A/S ansvarar inte för skador orsakade av utrustningen: 
a. På fast egendom eller lösöre som uppstår medan utrustningen är i köparens besittning.
b. på produkter tillverkade av köparen, eller på produkter i vilka dessa ingår, eller för skador på fast egendom eller lösöre, som dessa produkter orsakar till följd av materialet. JEMA LIFT A/S ansvarar inte i något fall för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra ekonomiska följdförluster. De nämnda begränsningarna i JEMA LIFT A/S ansvar gäller inte om företaget gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om en tredje part gör anspråk mot en av parterna för ansvar enligt denna klausul, ska den parten omedelbart underrätta den andra. 

JEMA LIFT A/S täckningsbelopp per försäkringsår får inte överstiga 10 000 000 DKK för att täcka person- och/eller sakskador. JEMA LIFT A/S och köparen är ömsesidigt skyldiga att väcka åtal vid den domstol eller skiljenämnd som prövar skadeståndsanspråk som riktas mot en av dem på grund av skada som påstås ha orsakats av utrustningen. Det ömsesidiga förhållandet mellan JEMA LIFT A/S och köparen får dock inte alltid avgöras genom skiljedom.
 

15. Hemvinst för klagomål 

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan parterna avgörs i enlighet med vid var tid gällande dansk lag, med säljarens hemvist som plats. Jfr. punkt 14.
 

16. Övrigt 

Följande villkor och undantag som nämns i nuvarande försäljnings- och betalningsvillkor för NLM 94 (Allmänna villkor för leverans och installation av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige och inom dessa länder) är tillämpliga. Dessa villkor utdelas efter önskemål.

Köpvillkoren uppdaterades senast den 25 april 2022.